Matematika felmérés a középiskolát kezdő tanulók részére.

A felmérések célja, hogy áttekintést adjon a tanuló matematikai kompetenciáinak szintjéről, minél pontosabban feltárja a hiányosságok helyét, mélységét. Ezzel a tanár munkáját, a lemaradt gyerekek felzárkóztatását szeretnénk segíteni.

Minden tanuló megoldásairól grafikon készül, amely a válasz helyességén túl a gondolkodási időt, a bizonytalanságot, sőt a "kapkodást" is jelzi. Ezekből a ? papírra írt dolgozatnál nem kimutatható ? információkból jobban megállapíthatók a tanuló hiányosságai.

A felmérésben van egy olyan újdonság, ami papír alapú dolgozatnál semmiképpen nem valósítható meg. A feladatsor igazodik a tanuló tudásszintjéhez! Ez azt jelenti, hogy minden témán belül először egy "alap"-nak nevezett néhány feladatból álló sorozat van. Ha a tanuló ezt legalább 80%-os eredménnyel megoldja, akkor egy erősebb feladatsort kap, amiből kiderül, hogy "mennyire tudja" azt a területet. Ha viszont gyengébb az eredménye, akkor a feladatok arra kérdeznek rá, hogy hol vannak hiányosságai.

A felmérést a gyorsabb tanulók 2-szer 45 perc alatt el tudják végezni, de javasoljuk úgy szervezni, hogy a lassabban haladóknak is legyen idejük végigmenni a feladatsorokon. Ez érvényes a "jobbak" és "kevésbé jók" csoportjára is, mert van, akinek hosszabb időre van szüksége.

Ha valami miatt nem tudja befejezni egy tanuló a felmérést, később (akár másik gépen) belépve folytatni tudja, ott ahol abbahagyta.

Több feladat megoldásánál is javasoljuk, hogy a tanuló a füzetében dolgozzon, majd az eredményt írja be a megfelelő helyre. Ez segítséget nyújt a tanárnak abban, hogy ha szükséges, nyomon követhesse a szöveges feladat megoldási menetét.

A középiskolát kezdő tanulók
matematika felmérésének fő részei.

I. Halmazok, logika

A halmazba válogatás, logikai állítások igazságtartalmának megállapítása során az analizálás, összehasonlítás, megkülönböztetés, logikai gondolkodás és a közös tulajdonságok felismerésének szintjét, szövegértést, problémamegoldó gondolkodást, a modellezést vizsgáljuk.

Tananyagtartalom: elemek halmazba rendezése, halmaz elemeinek felsorolása meghatározás alapján, Venn-diagram, halmazok közös része, halmaz megoldási modellként való alkalmazása, prímszám, oszthatóság, természetes szám törtrészének meghatározása, százalékérték meghatározása.

II. Számok, műveletek

Ebben a részben a matematikai kulcskompetenciák közül megvizsgáljuk a műveletfogalom szintjét, a számolási készséget a racionális számkörben, a rendezést, összefüggések felismerését, a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét, szövegértést, problémamegoldó gondolkodást, a tanulási képességek közül az észlelés, figyelem, emlékezet szintjét.

Tananyagtartalom: számok rendezése, ellentett, reciprok, abszolút érték, alapműveletek a racionális számkörben, a műveletvégzés helyes sorrendje, előjelek, műveleti jelek, közös nevező, hatványozás, törtrész, százalékérték, százalékláb, százalékalap, egy szám hatvány és szorzat alakja, törtalak, tizedestört- és százalékalak kapcsolata, a százalékszámítás alkalmazása szöveges probléma megoldására.

III. Algebra, egyenletek, egyenlőtlenségek

A kulcskompetenciák közül a feladatokkal vizsgáljuk az összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képességét, különbözőségek, azonosságok megállapítását, a logikai gondolkodást, az összefüggések felismerését, a szövegértést, prolémamegoldó gondolkodást, a matematikai modellezést, a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét.

Tananyagtartalom: egytagú, kéttagú, többtagú, egynemű algebrai kifejezések, együttható, egynemű kifejezések összevonása, helyettesítési érték, szöveg és algebrai kifejezés kapcsolata, összeg- és szorzatalak kapcsolata, azonosság, egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, egyenletek eszközként való felhasználása a szöveges problémák megoldására.

IV. Függvények

Ez a témakör leginkább az összefüggések felismerését vizsgálja, illetve az ehhez szükséges összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képességét, szövegértést, a problémamegoldó gondolkodást, a modellezést, a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazását.

Tananyagtartalom: a hozzárendelés fogalma, függvény fogalma, függvény értéktáblázatának használata, koordináta-rendszer használata, függvény grafikonja, lineáris függvény felismerése képlet alapján, lineáris függvény és grafikonjának kapcsolata, grafikonok párhuzamosságának leolvasása egyenlettel megadott alakból, egyenes arányosság, szöveg és függvény grafikonjának összekapcsolása, függvény alkalmazása, adatok leolvasása oszlopdiagramról, függvény eszközként való használata.

A felmérésre jelentkező iskolák további részletes útmutatót kapnak a felmérés lebonyolításáról (a program letöltéséről, a tanulók kódszámának kiosztásáról, a felmérés lezárásáról és a számlázásról).