Matematika felmérés a szakiskolát kezdő tanulók részére.

A felmérések célja, hogy áttekintést adjon a tanuló matematikai kompetenciáinak szintjéről, minél pontosabban feltárja a hiányosságok helyét, mélységét. Ezzel a tanár munkáját, a lemaradt gyerekek felzárkóztatását szeretnénk segíteni.

Minden tanuló megoldásairól grafikon készül, amely a válasz helyességén túl a gondolkodási időt, a bizonytalanságot, sőt a "kapkodást" is jelzi. Ezekből a ? papírra írt dolgozatnál nem kimutatható ? információkból jobban megállapíthatók a tanuló hiányosságai.

A felmérést az átlagnál jobb tanulók 2-szer 45 perc alatt el tudják végezni, de javasoljuk úgy szervezni, hogy a gyengébbeknek is legyen idejük végigmenni a feladatsorokon.

Ha valami miatt nem tudja befejezni egy tanuló a felmérést, később (akár másik gépen) belépve folytatni tudja, ott ahol abbahagyta.

Az egyes fejezeteken belül fokozatosan nehezednek a feladatok. Így a hibákból könnyebb látni, hogy hol akad el a tanuló.

Több feladat megoldásánál is javasoljuk, hogy a tanuló a füzetében dolgozzon, majd az eredményt írja be a megfelelő helyre. Ez segítséget nyújt a tanárnak abban, hogy ha szükséges, nyomon követhesse a szöveges feladat megoldási menetét.

A szakiskolát kezdő tanulók
matematika felmérésének fő részei.

I. feladatsor: Elemi számolási készség

Ebben a részben olyan feladatok vannak, amelyek tulajdonképpen az 5. osztály végére a továbbhaladáshoz elvárható kerettantervi feltételek teljesülését vizsgálják. A területek:

 • A tanult számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása.
 • Biztos művelet- és számfogalom az alapműveletek körében.
 • Becslés, kerekítés.
 • Összeadás, kivonás, szorzás egy- és kétjegyű szorzóval, egyjegyűvel való osztás a természetes számok körében. Kisebb számok körében megfigyelt analógiák kiterjesztése a "nagy" számokra is.
 • Mértékegységek közötti viszonyok vizsgálata.
 • A , = relációjelek ismerete, helyes használata.
 • A helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén, zárójelhasználat.
 • Egyszerű szöveges feladatok értelmezése, modellezése, megoldása.
 • Megjegyzés: A kétjegyű számmal való osztást nem vizsgálja a felmérés. Tapasztalatok szerint a gyerekek felső tagozatban ezt a műveletet lehetőség szerint csak zsebszámológéppel végzik.

II. feladatsor: Műveletek a racionális számkörben

Ebben a részben a matematikai kulcskompetenciák közül megvizsgáljuk a műveletfogalom szintjét, a számolási készséget a racionális számkörben, a matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességét, a tanulási képességek közül az észlelés, figyelem, emlékezet szintjét.

A feladatsor lehetővé teszi a műveletfogalom értési szintjének vizsgálatát a kiterjesztett számkörben, valamint a mértékegységek közötti összefüggések ismeretének felmérését.

A vizsgált területek:

 • biztos művelet- és számfogalom a racionális számkörben,
 • összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés, különbözőségek, azonosságok megállapítása, jelölése,
 • rendszerezés, rendezés.

III. feladatsor: Szövegértés, problémamegoldás

A feladatsor megoldásának eredménye megmutatja, hogy milyen szinten van a tanuló az önálló szövegértelmezésben, képes-e a lényeges és lényegtelen információk szétválasztására, a szövegben rejlő összefüggések felismerésére, és megfelelő fejlettségű-e a problémamegoldó gondolkodása.

A feladatok eredményes megoldásához szükséges a szövegek értő olvasása, matematikai modell megalkotása, nyitott mondat megoldása, biztos számolási készség.

A halmazba válogatás, logikai állítások igazságtartalmának megállapítása során az analizálás, összehasonlítás, megkülönböztetés, logikai gondolkodás és a közös tulajdonságok felismerésének szintjét vizsgáljuk.

A feladatsor alkalmas arra, hogy a hiányosságok feltárása mellett a jól gondolkodó gyerekekre is felfigyeljünk.

A vizsgált területek:

 • a szövegértés,
 • a problémamegoldó gondolkodás,
 • a halmazba válogatás,
 • egyszerű logikai állítások igazságtartalmának megállapítása,
 • egyszerű összefüggések feltárása,
 • a szöveges feladatok modellezése.

A felmérésre jelentkező iskolák további részletes útmutatót kapnak a felmérés lebonyolításáról (a program letöltéséről, a tanulók kódszámának kiosztásáról, a felmérés lezárásáról és a számlázásról).